معرفی معاونت آمار و اطلاعات چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 20 شهریور 1391 ساعت 08:48

 

 

 

 

 

 

مشخصات فردي:

نام : مهرداد

نام خانوادگي : محمدي سليماني

مدرك تحصيلي : دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري

سوابق آموزشي:

 • 1-كارشناسي:فارغ التحصيل رشته جغرافيايي انساني با گرايش شهري از دانشگاه تهران  با معدل15.57 در سال 1378
 • 2-كارشناسي ارشد:  فارغ التحصيل رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي از دانشگاه تربيت مدرس  با معدل 17.59
 • 3-دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري  تحصيلات تكميلي پيام نور تهران
 • 4-كسب رتبه اول در بين  دانش آموختگان رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي در سال تحصيلي 80-81 دانشگاه تربيت مدرس با معدل17.59

پايان نامه كارشناسي ارشد:

"عوامل جغرافيايي موثر بر ميزان مشاركت جوا نان و نوجوانان روستايي در برنامه ريزي توسعه :نمونه موردي شهرستان كرمان".دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، به راهنمايي دكتر عبد الرضاركن الدين افتخاري و با مشاوره دكتر مهدي طاهر خواني،سال 1381

سوابق تدريس دانشگاهي:

 • 1-تدريس واحد درسي"اصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي" در دانشگاه شهيد باهنر كرمان –گروه جغرافيا از سال 1386 تاكنون
 • 2-تدريس واحد درسي"آمايش سرزمين" در دانشگاه شهيد باهنر كرمان –گروه جغرافيا از سال 1386 تاكنون
 • 3-تدريس واحد درسي"جغرافياي شهري ايران" در دانشگاه شهيد باهنر كرمان –گروه جغرافيا از سال 1386 تاكنون
 • 4-تدريس واحد درسي"سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)" در دانشگاه شهيد باهنر كرمان –گروه جغرافيا از سال 1386 تاكنون
 • 5-تدريس واحد درسي"اصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي" در دانشگاه شهيد باهنر كرمان –گروه جغرافيا از سال 1386 تاكنون
 • 6-تدريس واحد درسي"مديريت شهري" در دانشگاه آزاد اسلامي مركز كرمان –گروه شهر سازي از سال 1389 تاكنون
 • 7-تدريس واحد درسي"مدل هاي كمي در برنامه ريزي شهري" در دانشگاه آزاد اسلامي كرمان –گروه شهر سازي از سال 1389 تاكنون
 • 8-تدريس واحد درسي"سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)" در دانشگاه آزاد اسلامي كرمان –گروه شهر سازي از سال 1389 تاكنون
 • 9-تدريس واحد درسي"سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)" در دانشگاه آزاد اسلامي كرمان –گروه شهر سازي از سال 1389 تاكنون
 • 10- تدريس واحد درسي"طراحي و كاربرد نظامهاي اطلاعاتي در شهر سازي" در دانشگاه آزاد اسلامي كرمان –گروه شهر سازي از سال 1389 تاكنون
 • 11- تدريس واحد درسي" سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) و طراحي و كاربرد نظامهاي اطلاعاتي در شهر سازي " در دانشگاه آزاد اسلامي كرمان مقطع كارشناسي ارشد –گروه شهر سازي از سال 1391 تاكنون
 • 12- تدريس واحد درسي"پروژه نهايي شهر سازي" در دانشگاه آزاد اسلامي كرمان –گروه شهر سازي از سال 1390 تاكنون
 • 13- تدريس واحد درسي"جغرافيايي جمعيت" در دانشگاه پيام نور كرمان –گروه جغرافيا از سال 1383 لغايت1385
 • 14- تدريس واحد درسي"كاربرد كامپيوتر در جغرافيا" در دانشگاه پيام نور كرمان –گروه جغرافيا از سال 1383 لغايت1385
 • 15- تدريس واحد درسي"ر وش تحقيق در جغرافيا" در دانشگاه امام حسين(ع)مركز كرمان –گروه جغرافيا از سال 1383 لغايت1386
 • 16- تدريس واحد درسي"ر وش تحقيق در جغرافيا" در دانشگاه امام حسين(ع)مركز كرمان –گروه جغرافيا از سال 1383 لغايت1386
 • 17- تدريس واحد درسي"جغرافيايي روستايي" در دانشگاه دانشگاه امام حسين(ع)مركز كرمان –گروه جغرافيا از سال 1383 لغايت1386
 • 18- تدريس دروس سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي شهري در دانشگاه جامع علمي و كاربردي ساز مان همياري ها و شهرداري ها از سال 1388 تاكنون
 • 19- آموزش نرم افزارهاي سيستم اطلاعات جغرافيائي(GIS) ، سيستم موقعيت ياب جهانيGPS در ارگانها و نهادي هاي دولتي و غير دولتي از قبيل: اداره مخابرات شهرستان كرمان، سازمان نظام مهندسي رفسنجان، اداره هواشناسي شهرستان كرمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري كرمان و .... با همكاري شركت پيشگام سامانه شرق و مركزآموزش خانه صنعت و معدن ايرانيان واحد كرمان

سوابق پژوهشي:

تاليف كتاب:

تاليف كتاب"مديريت بحران همراه با صد راهكارجهت پيشگيري و مقابله با زلزله"انتشارات سازمان برنامه و بودجه كرمان، سال 1385،(نفرسوم)

مقالات علمي پژوهشي:

 • 1-عبد الرضا ركن الدين، افتخاري،محمدي سليماني،مهرداد"عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت جوانان و نوجوانان روستايي در برنامه‌ريزي توسعه با تأكيد بر عوامل مكاني ـ فضايي (نمونه موردي: شهرستان كرمان)،نشريه مدرس علوم انساني،شماره 43،ازصفحه 11تا37، دانشگاه تربيت مدرس،1381

مقالات چاپ شده در همايش ها و كنفرانسها:

 • 1-محمدي سليماني، مهرداد، عبدالحميد منصفي، و عذرا عسكري، 1384، كاربردGeographic Information System and Remote Sensing در مديريت بحران با تاكيد برزلزله شهرستان بم، همايش عمران معماري و شهرسازي كرمان.
 • 2-محمدي سليماني،مهرداد،صيفوري،بتول،1386"تاثيرتوان اكولوژيكي استان كرمان بر توزيع فضايي ساختار جمعيت با GIS"،چهارمين همايش انجمن جمعيت شناسي ايران،دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران،تهران
 • 3-محمدي سليماني مهرداد،1383،كاربرد سيستم اطلاعات مكاني در مديريت شهري،اولين همايش سيستم هاي اطلاعات مكاني(GIS83)،سازمان نقشه برداري كشور،تهران
 • 4-محمدي سليماني،مهرداد،1388"طرح جامع برق رساني به چاه هاي كشاورزي فاقد برق جنوب استان كرمان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي"،اولين همايش ملي كاربر سامانه اطلاعات مكاني در برنامه ريزي،طراحي و نظارت بهينه و بهرهبرداري شبكه هاي برق كشور،شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان و انجمن مهندسين برق و الكترو نيك مازندران،مازندران.
 • 5-معافي، حميده؛ شهرام قائم مقامي؛ مهرداد محمدي سليماني و محمدباقر رهنما، 1385، پهنه بندي خطر زمين لغزش در قسمت شمالي حوزه بافت با استفاده از روش نيلسن و GIS ، اولين همايش منطقه اي بهره برداري از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود (فرصتها و چالشها)، شهركرد، دانشگاه شهركرد.
 • 6-معافي، حميده، محمدباقر رهنما، و مهرداد محمدي سليماني، 1385، ارزيابي و محاسبه توليد رسوب در حوزه آبخيز كلم در استان بندر عباس با استفاده از تلفيق روش پسياك اصلاح شده و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS، هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز، سازمان آب و برق خوزستان، دانشگاه شهيد چمران اهواز،
 • 7-رودري،جعفر،محمدي سليماني،مهرداد،1385"ارزيابي توان اكولوژيك و برآورد ظرفيت برد استان كرمان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي" اولين همايش ملي جغرافيا و آمايش سرزمين، همدان
 • 8-صفي زاده،نادر،مسعودي،عباس،محمدي سليماني،مهرداد،1388،بازشناسي پهنه هاي اقليمي استان كرمان بر اساس رويكرد هاي بوم گرا(تجديد نظر در شيوه هاي متعارف)، كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي، مسكن و بافت، پايگاه ملي مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي،بنياد مسكن انقلاب اسلامي،تهران
 • 9-موسوي، سيد چمران، محمدي سليماني،مهرداد،1393"توريسم شهري در ايران و ارائه راهكارهايي در جهت توسعه پايدار"اولين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست،تهران
 • 10- ايلاقي حسيني، محسن؛ مهرداد محمدي سليماني و رضا كامياب مقدس، 1393، مكانيابي فضاهاي بهينه جهت اسكان موقت و اضطراري جمعيت شهري پس از بحران زلزله با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني(GIS) و مدل فازي (Fuzzy) نمونه موردي شهر كرمان، پنجمين كنفرانس ملي زلزله و سازه، كرمان، جهاد دانشگاهي

طرح هاي تحقيقاتي:

 • 1-طرح تقسيمات كشوري"جلد دوم ،مطالعات جغرافيايي"،موسسه جغرافياي دانشگاه تهران،همكار طرح،1377
 • 2-طرح مطالعات ملي آمايش سرزمين،1385،مركز ملي آمايش سرزمين،همكار طرح،سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 • 3-طرح تاسيس بانك اطلاعات جامع ارگ قديم بم جهت مستند سازي آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيائي(GIS) و سنجش از دور (RS)، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان. 1384،مسئول اجراي طرح،1384،شركت پيشگام سامانه شرق
 • 4-طرح شناسائي و تشخيص اراضي موضوع كميسيون ماده 12 سازمان مسكن و شهرسازي براي شهرهاي جيرفت، كهنوج، منوجان، قلعه گنج، عنبرآباد و سيرجان، سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمان،1387،مجري بخشGIS طرح، شركت پيشگام سامانه شرق
 • 5- طرح تهيه بانك اطلاعات GIS شهرك شماره يك صنعتي كرمان،1389،شركت شهرك هاي صنعتي كرمان،مجري طرح، شركت پيشگام سامانه شرق
 • 6-طرح مطالعات آمايش استان كرمان،1386،دانشگاه شهيد باهنر،همكار طرح،سازمان مديريت و برنامه ريزي استانداري كرمان.
 • 7-تهيه طرح جامع شهر خانوك استان كرمان،1390،همكار طرح،مهندسين مشاور شهر و انديشه مانا،راه و شهر سازي استان كرمان
 • 8-تهيه طرح جامع شهر شهر بابك استان كرمان،1390،همكار طرح،مهندسين مشاور شهر و انديشه مانا،راه و شهر سازي استان كرمان
 • 9-تهيه طرح جامع شهر ريحانشهراستان كرمان،1390،همكار طرح،مهندسين مشاور شهر و انديشه مانا،راه و شهر سازي استان كرمان
 • 10- تهيه اسناد عملياتي برنامه پنجم توسعه استان و شهرستان هاي استان كرمان،1391،همكار طرح و ناظر،معاونت برنامه ريزي استانداري كرمان
 • 11- تهيه الگو هاي معماري مسكن و ارائه ضوابط و احكام معماري در سطح استان كرمان ،1388،همكار طرح،شركت شهر سازي مزرا،بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
 • 12- رنجبر، حجت‌الله.، شايسته‌فر، محمدرضا.، محمدي سليماني، مهرداد و هنرمند، مهدي.، 1379، آناليز داده هاي مكاني و غير مكاني استان كرمان جهت مكان يابي صنايع معدني جديد. قرارداد شماره 105650/8 مورخ 17/7/84 (فاز 2). طرح مشترك دانشگاه شهيد باهنر كرمان و سازمان صنايع و معادن استان كرمان.
 • 13- تهيه طرح باغستان شهرستان هاي كرمان،سيرجان و بردسير،1390الي1391،بنياد مسكن انقلاب اسلامي كرمان

پايان نامه هاي كارشناسي تحت راهنمايي:

 • 1-خواجويي،فهيمه،بررسي توزيع فضايي و مكاني مراكز درماني و بهداشتي شهرستان بردسير با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي،1390،دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 • 2-رستگار،مليحه،شناسايي بافت تاريخي شهر جيرفت،1391،دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 • 3-افضلي، صادق، مكانيابي دفن زباله شهر راين با استفاده از مدلAHP و سيستم اطلاعات جغرافيايي،1391،دانشگاه شهيد باهنر كرمان

سوابق اجرايي:

 • 1-مدير مسئول نشريه دانشجويي1295(جغرافيا به حروف ابجد) دانشگاه تهران- گروه جغرافيا،1377
 • 2-كارشناس GIS  و آمايش معاونت برنامه ريزي استانداري كرمان،از سال 1380لغايت1384
 • 3-عضو گروه كارشناسي GIS استان كرمان از سال 1381 لغايت1387
 • 4-رئيس گروه آمايش و برنامه ريزي منطقه اي  معاونت برنامه ريزي استانداري از سال 1384 لغايت1389
 • 5-سرپرست دفتر آمار و اطلاعات  استانداري كرمان از ارديبهشت 1389 لغايت آذر 1389
 • 6-مدير كل دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه ريزي استانداري از آذر1389 تاكنون
 • 7-رئيس گروه كارشناسي GIS شهري استان كرمان از سال 1388 تاكنون
 • 8-مشاور GIS سازمان مسكن و شهر سازي استان كرمان از سال 1384 لغايت1389
 • 9- مشاورGIS شركت مهندسين مشاور مشانيك و شركت فني و مهندسي پيشگام سامانه شرق
 • 10- مدير اجراي طرح سرشماري نفوس و مسكن سال 1390 استان كرمان
 • 11- مدير اجرا طرح سرشماري كشاورزي سال 1393 استان كرمان
 • 12- عضو كميته راهبردي تهيه سند اشتغال استان كرمان
 • 13- عضو كميته برنامه ريزي منطقه اي تهيه سند برنامه پنچم توسعه كشور،معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري
 • 14- عضو كارگروه آمايش و محيط زيست استان كرمان

 

ساير فعاليت ها:

 • 1-آشنايي كامل با نرم افزارهايword ،Excel، Access ، PowerPoint،ARCGIS و ساير نرم افزار هاي مرتبط با سيستم هاي اطلاعات مكاني
 • 2-آموزش بيش از 30دوره آموزشيARCVIEW,ARCGIS.GPS كه از مهمترين انها مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 • آموزشARCGIS سازمان حمل و نقل پايانه هاي استان1387
 • آموزشARCGIS كارشناسان شهرداري كرمان در مركز علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري ها تابستان 1389
 • آموزشARCGIS9.3 به كارشناسان شركت جهاد نصر سيرجان پايز1389
 • آموزشARCGIS10 گروه كارشناسي GIS استان كرمان،1391
 • آموزش GPS معاونت فن آوري و اطلاعات شهرداري كرمان-آبان 1386
 • آموزش GPS كارشناسان شركت شهرك هاي صنعتي استان كرمان بهار 1389
 • آموزش GPS كارشناسان  رسمي نظام فني و مهندسي استان در بهار 1389