چارت چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 17 مرداد 1391 ساعت 09:00

شرح وظایف معاونت آمار و اطلاعات:

هدايت ، نظارت و كنترل بر كار گروه هاي تحت سرپرستي در جهت انجام وظايف و فعاليت هاي ذيل :

- ساماندهي، اجرا ،استخراج و نظارت بر سرشماري هاي عمومي و تخصصي متناسب با اختيارات تفويضي درچارچوب برنامه هاي ملي مركز آمار ايران .

- ساماندهي، اجرا ،استخراج و نظارت بر آمارگيري هاي نمونه اي در قالب چارچوب هاي طراحي شده در مركزآمارايران

- نظارت بر انجام آمارگيري ها و سرشماري هاي مركز آمار ايران كه توسط سازمانهاي اجرايي و بخش   خصوصي در حوزه استان انجام مي گيرد .

- ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان هاي اداري استان در چارچوب  نظام آمارهاي ثبتي كشور

- جمع آوري آمارهاي ثبتي و تهيه تدوين و انتشار آمار نامه استان و در قالب چارچوب سازگار و واحد با  استفاده از تعاريف و مفاهيم استاندارد شده در مركز آمار

- جمع آوري نيازهاي آماري سازمان هاي اجرايي و برنامه ريزي استان ضمن هماهنگ با مركز آمار ايران

- تهيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استاني و آماده سازي آن ها براي انتشار

- تجزيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استاني و آماده سازي آنها براي انتشار

- تهيه حساب هاي منطقه اي ( استاني ) در قالب چارچو ب واحد مورد تاييد مركز آمار ايران

ارائه خدمات آماري مورد نياز سازمان هاي اداري و مراكز دانشگاهي تحقيقات و آموزشي و ديگر متقاضيان در سطح استان با هماهنگي مركز آمار ايران

- راهنمايي فني به گروه ها و كارشناسان آماري واحد ها و سازمانهاي استاني

- بهنگام سازي چارچوب هاي آماري طبق دستور العمل هاي مركز آمار ايران

- انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري جهت رفع نيازمندي ها ي برنامه ريزي و طرح هاي اعتبارات هزينه اي وتملك دارايي هاي سرمايه اي استان

-انجام وظایف دبیرخانه ای شورای کاربران سیستم های جغرافیایی استانی

- ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري معاونت هاي مربوط در سازمان

استان و منطبق با استانداردها و روش ها و دستورالعمل هاي معتبر و لازم اجراي واحد هاي مسئول در  سازمان مديريت و برنامه ريزي  كشور ( مركز و موسسات وابسته )

- تهيه و بهنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز استان ها مطابق اصول علمي و استاندارد و هماهنگ با فعاليت هاي تهيه نقشه در كشور

- تهيه سالنامه آماري استان و ديگر نشريات تخصصي مربوط بر اساس الگو هاي تعين شده با همكاري ديگركارشناسان

- ارائه گزارش هاي ادواري از چگونگي پيشرفت فعاليت هاي آماري از نظر كمي و كيفي  به رئيس سازمان و   مركز آمار ايران .

- شركت فعال در كميته ها و شورا هاي استان مرتبط با وظايف سازماني و ارائه گزارش به مقامات ذيصلاح .