گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي _بهار 91 چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 31 مرداد 1391 ساعت 05:32

-         در فصل بهار سال 1391، درآمدهاي مالياتي 1146659 ميليون ريال مي باشد که نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 9/18 درصد افزايش داشته است.

-         تعداد سالمندان نگهداري شده در مراکز تحت پوشش سازمان بهزيستي 335 نفر بوده است که نسبت به بهار گذشته 0/12 درصد افزايش پيدا کرده است.

-         درفصل بهار 1391، تعداد ازدواج ثبت شده نسبت به فصل مشابه سال قبل 8/1-  درصد کاهش داشته است.

-         درفصل بهار 1391، ضريب نفوذ تلفن ثابت و ضريب نفوذ تلفن همراه، نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ترتيب افزايشي به ميزان 8/11 و 5/14 درصد را نشان مي دهد.

-         تعداد ولادت ثبت شده در بهار سال 1391، نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتيب 5/2 و 6/1 درصد افزايش داشته است.

-         در فصل بهار سال 1391، تعداد مجروحان در تصافات برون شهري، نسبت به بهار گذشته 5/25- درصد کاهش را نشان مي دهد.

-         تعداد مسافر جابجا شده در پروازهاي بين المللي در فصل بهار 1391، نسبت به بهار گذشته 2/30 درصد افزايش داشته است.

-         در بهار سال 1391، تعداد بيمه شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش اداره کل تامين اجتماعي، نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتيب 6/3 و 1/14 درصد افزايش داشته است.

-         درفصل بهار 1391، تعداد کتابخانه ها، تعداد کتب و تعداد مراجعين در کتابخانه هاي عمومي استان، نسبت به بهار گذشته به ترتيب به ميزان 7/8، 0/8 و 1/19 درصد  افزايش داشته است.

-         ميزان توليد برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در فصل بهار 1391 نسبت به فصل قبل، به ترتيب افزايشي به ميزان 4/30 و 5/12 درصد را نشان مي دهد.