بازدید ریاست سازمان از حوزه بندی چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 09:20

حوزه بندی سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 در مراحل انتهایی خود به سر می برد. این مرحله از آماده سازی مراحل سرشماری بسیار مهم بوده و مبنای اجرای سرشماری ها می باشد. حوزه بندی به معنای تایین محدوده و زمان کار ماموران سرشماری می باشد که بر اساس آن در طول زمان مشخص و منطقه معلوم به لحاظ شهری و روستایی تایین می گردد.

لذا به لحاظ اهمیت موضوع آقای دکتر رودری ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی از روند اجرای حوزه بندی سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید آقای محمدی سلیمانی معاون آمار و اطلاعات و آقای بنی اسدی مسئول گروه نقشه توضیحات مبسوطی به ایشان ارائه نمودند.

حوزه بندی سرشماری نفوس و مسکن توسط هشت نفر به مدت حدودا چهل روز انجام و نتایج آن به مرکز آمار ایران جهت انجام مراحل بعدی ارسال می گردد.