انتشار نتایج حساب های منطقه ای چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 28 آبان 1394 ساعت 04:50

انتشار حساب های منطقه ای سال 1392

حساب های ملی براساس آمار و اطلاعات گردآوری شده و انجام محاسبات مورد نیاز، توسط گروه های حساب های    منطقه ای استان ها تهیه و تدوین می گردد. دراین راستا گروه حساب های منطقه ای استان کرمان نیز سالیانه با اتکا به بیش از 350 مکاتبه با دستگاه های اجرایی، نهادها، مراکز دولتی و غیردولتی، بیمه ها، شرکت ها، صنوف مختلف و ... آمار و اطلاعات موردنیاز در بخش های اصلی از جمله کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات و پست، بیمه ها، آب، برق، گاز، آموزش، مراکز فرهنگی، مذهبی و سیاسی، اقامتگاه ها، کسب وکار خصوصی و .... جمع آوری می نماید و پس از بررسی وانجام محاسبات مورد نیاز در چارچوب دستور العمل های مربوطه به مرکز آمار ایران ارسال می کند.

هدف از تهیه و تدوین آمارهای مذکور که در قالب حساب های ملی کشور تبلور پیدا می کند محاسبه مهم ترین متغیرهای جریان های اقتصادی نظیر تولید، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات، واردات و درآمد در یک دوره زمانی معین و اندازه گیری مهم ترین متغیرهای اقتصادی، موجودی منابع نظیر ثروت، دارایی و بدهی در مقطعی از زمان است که از طریق آن ها می توان وضعیت اقتصادی کشور را درآن دوره یا مقطع زمانی به تصویر کشید .

از جمله مهم ترین اقلام آماری در حساب های ملی عبارتند از :

-ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی بر حسب بخش های عمده اقتصادی .

-سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی بر حسب بخش های عمده اقتصادی .

-ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی بر حسب استان .

-محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی .

-سهم هر یک از اجزای هزینه نهایی در محصول ناخالص داخلی .

جهت اطلاع و درک بهتر مفاهیم و تعاریف حساب های منطقه ای در سایت مرکز آمار ایران اینجا کلیک نمایید.

به استناد آمار و اطلاعات منتج از محاسبات حساب های منطقه ای میزان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ) کشور در سال 1392 معادل 10049087563 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال 1391 که 7372182290 میلیون ریال بوده ، رشدی برابر با 35 درصد را نشان می دهد .

در این راستا پا به پای رشد محصول ناخالص داخلی کشور این میزان در استان کرمان از 228892349 میلیون ریال به 309841574 میلیون ریال افزایش یافته که بیانگر رشدی معادل 35 درصد می باشد .

همچنین میزان محصول ناخالص داخلی بدون نفت نیز در استان کرمان باحدود 35 درصد افزایش طی سال های 92-1391 از 227147005 میلیون ریال به 308077057 میلیون ریال افزایش یافته است .

بررسی آمار ارزش افزوده استان به تفکیک بخش های اقتصادی نشان میدهد که طی سال های 92-1391 میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از 56909288 میلیون ریال به 95991603 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است که بیانگر رشدی معادل 68 درصد می باشد .

همچنین در بخش صنعت ارزش افزوده استان طی سال های مذکور با رشدی بالغ بر 25 درصد از 37374794 میلیون ریال به 47064553 میلیون ریال افزایش یافته است .

بررسی ارزش افزوده بخش معدن نیز حاکی از رشدی معادل 10 درصد در ارزش افزوده استان طی سال های 92-1391 می باشد .

بررسی آمار سهم استان از ارزش افزوده بخش های اقتصادی کشور بیانگر این است که سهم بخش کشاورزی استان از ارزش افزوده کشور از 7.26 درصد به 7.6 درصد افزایش یافته است . در مقابل سهم بخش صنعت از 3.31 درصد به 3.22 و سهم بخش معدن از 4.6 درصد به 3.33 درصد کاهش یافته است .

مقایسه سهم بخش های اقتصادی استان حاکی از این است که سهم ارزش افزوده کشاورزی استان در میان سایر بخش ها از حدود 25 درصد به 31 درصد افزایش یافته است . گرچه در این میان ، سهم بخش صنعت و بخش معدن کاهش یافته است. بطوری که سهم بخش صنعت از 16.48 درصد به 15.29 درصد و سهم بخش معدن از 14.97 به 12.06 درصد کاهش پیدا کرده است.