اجرای طرح کارگاههای صنعتی چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 16 تیر 1394 ساعت 04:07

طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی‌ دارای 10‌ نفر کارکن‌ و بیش‌تر در استان کرمان همزمان با کل کشور از ابتدای تیرماه سال جاری با تعداد 16 نفر کارشناس آمارگیر و جامعه آماری حدودا 800 کارگاه و سطح جغرافیایی کلیه شهرستان های استان در حال اجرا می باشد لازم به ذکر است مراحل اجرا و استخراج طرح مذکور تا پایان مهر ماه سال جاری بطول خواهد انجامید. ضمنا نتایج طرح به در قالب نشریه توسط مرکز آمار ایران منتشر خواهد شد که شامل اطلاعات ذیل خواهد بود:

تعداد کارگاهها، تعداد شاغلان، نحوه مدیریت، وضعیت حقوقی، وضع مالکیت، ارزش افزوده، داده و ستانده های فعالیت صنعتی، ارزش خدمات غیر صنعتی، جبران خدمات، تشکیل سرمایه، سرمایه گذاری (تغییرات اموال سرمایه‌ای) ، مالیات مستقیم وعوارض و ...

تاریخچه اجرای طرح :

اولین‌ سرشماری‌ کارگاههای صنعتی‌ کشور، در مرداد ماه سال ‌1342 به‌ وسیله اداره‌ کل‌ آمار عمومی‌ وقت‌ انجام‌ گرفت‌. از سال‌ 1343 تا سال 1351، وزارت‌ اقتصاد وقت‌ به‌ تهیه‌ آمار از کارگاه‌های‌ صنعتی‌ کشور مبادرت‌ ‌نمود و از سال‌ 1352 به‌ بعد، این‌ وظیفه‌ به‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ وقت‌ محول‌ شد.
برای‌ اولین‌ بار مرکز آمار ایران‌ در سال‌ 1351 سرشماری کارگاه‌های‌ بزرگ‌ صنعتی‌ (10 نفر کارکن‌ و بیش‌تر) را تا سال 1366 (بجز سال های 1356 و 1357) را انجام داد. در سال 1367 طرح جامع آمارگیری صنعتی تهیه و با انجام تغییراتی تا سال 1370 ادامه یافت. با توجه‌ به‌ این‌ امر که‌ قسمت‌ اعظم‌ تولید بخـش‌ صنعت‌، مربوط به‌ کارگاه‌های‌ بزرگ‌ صنعتی‌ (10 نفر کارکن‌ و بیش‌تر) است‌، مـرکز آمار ایران‌ مجدداً اجـرای‌ طــرح آمــارگیـری‌ از کارگاه‌های‌ بـزرگ‌ صنعتـی‌ را در ســال‌ 1371 آغاز کرد و تا ‌ 1372 و 1373 نیــز ادامـه‌ یافت‌. سرشمـاری‌ عمومـی‌ صنعـت‌ومعـدن‌ " از مرحله‌ اول‌ با هدف ‌جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ چارچوبـی‌ کلیـه‌ فعالیتـهای‌ اقتصادی‌ کشور در پائیز سـال‌ 1373 بـه‌ اجـرا درآمـد و نیز مرحله‌ دوم‌ سرشمـاری‌ بـا هدف‌ تهیه‌ اطلاعات‌ تفصیلی ‌مربوط به بخشهای‌ صنعـت‌ومعـدن‌ درسـال‌ 1374 انجام شد.
در سال‌ 1376 با استفــاده‌ از چـارچــوب‌ فوق‌ و کارگاه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ بعد از سال‌ 1373، همزمان‌ بـرای‌ گـردآوری‌ آمـار سال‌های‌ 1374 و 1375 کارگاه‌های‌ صنعتی‌ کشور، اقدام‌ شد.در سال‌ 1374 و 1376 با توجه‌ به‌ اهمیت‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ خانوار، طرح‌ آمارگیری‌ از خانوارهای‌ دارای‌ فعالیت‌ صنعتی‌، در قالب‌ طرح‌ سرشماری‌ عمومی‌ صنعت‌ و معدن، با روش‌ نمونه‌گیری‌ به‌ مرحله اجرا در آمد.از سال‌ 1377، سرشماری‌ از کارگاه‌های‌ صنعتی‌ دارای 10‌ نفر کارکن‌ و بیش‌تر هر ساله‌ انجام‌ می‌شود و اطلاعات‌ تفصیلی‌ سال‌ قبل‌ کارگاه‌های‌ مذکور، برحسب‌ فعالیت‌های‌ مختلف‌ صنعتی‌ جمع‌آوری‌ و منتشر می‌گردد.
در سال 1381، طرح سرشماری عمومی کارگاهی با هدف‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ چارچوبی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ کشـور اعم‌ از کارگاه‌ها و خانوارها، انجام شد.0در سال 1382، با استفاده از چارچوب کارگاهی 1381 و انتخاب حدود 50 هزار نمونه، کارگاه‌های صنعتی دارای کمتر از 10 نفر کارکن، به صورت نمونه‌گیری و کارگاه‌های دارای10 نفر کارکن و بیش‌تر نیز با روش سرشماری مورد آمارگیری قرار گرفت. در سال‌های بعد نیز بـا استفـاده از چـارچـوب بـه دسـت آمده از سرشماری عمومی کارگاهی 1381، کارگاه‌های دارای 10 نفر کارکن و بیش‌تر با روش سرشماری مورد آمارگیری قرار گرفت.
نقش و اهمیتی که بخش صنعت در جریان توسعه اقتصادی کشور دارد لزوم اهمیت در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام این بخش در برنامه ریزی های دقیق را مشخص می کند.