طرح آمارگیری باغداری چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 21 اردیبهشت 1394 ساعت 06:17

طرح آمارگیری باغداری 1394 یک طرح نمونه گیری است که طی آن اطلاعات مربوط به فعالیت باغداری تعدادی از خانوارها، بهره برداران غیر ساکن و شرکت های رسمی و موسسه ای عمومی دارای فعالیت باغداری کشور با استفاده از روش های نمونه گیری انتخاب شده اند جمع آوری می شود .

این طرح با استفاده از چارچوب به دست آمده از سرشماری عمومی کشاورزی 1393 تهیه شده است . آمارگیری نمونه ای روشی است که باصرف نیروی انسانی و هزینه های به مراتب کمتر از سرشماری امکان دستیابی به اطلاعات مربوط به کل جامعه را فراهم می سازد.

در این طرح اطلاعات گسترده ای از بهره برداران دارای فعالیت باغداری ، مانند مساحت باغ و قلمستان به تفکیک ساده و مخلوط ، تعداد درخت بارور و نهال و تولید محصولات دائمی ، هزینه ها ، ارزش سرمایه گذاری و خصوصیات جمعیتی اعضای خانوار بهره برداری ساکن گردآوری می شود.

درهمین راستا طرح آمارگیری نمونه ای باغداری 1394 در استان کرمان نیز همزمان با کشور با بیشترین حجم نمونه و مساحت باغ و قلمستان وبه تعداد 2954 بهره برداری در سراسر استان شامل نمونه های روستایی و شهری انجام می شود . مرحله اول آموزش آن به مدت 2 روز در استان تهران و مرحله دوم آن از تاریخ 22/2/94 به مدت 3 روز برگزار می گردد .

پس از آن مرحله آمارگیری از تاریخ 27/2/94 به مدت یک ماه با 20 نفر نیروی آمارگیر ، 5 نفر مسئول گروه و 5 نفر بازبین اجرا می گردد.در نهایت مرحله ورود اطلاعات و استخراج داده ها ، انجام که نتایج آن از طریق مرکز آمار منتشر می شود.