حساب های ملی کشور و استان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 10 اردیبهشت 1394 ساعت 07:11

مرکز آمار ایران در راستای انجام وظایف قانونی خود و نیز اجرای ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص مرجعیت رسمی مرکز آمار ایران برای تهیه، اعلام  و انتشار آمارهای رسمی کشور آمار حساب ملی و منطقه­ ای ایران را تهیه و منتشر می کند.

برای اولین بار دفتر آمار و اطلاعات و GIS معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان اقدام به تهیه نشریه حساب­های ملی کشور به قیمت جاری در سال 1390 (حساب­های منطقه­ ای) نموده است. در نشریه مزبور محاسبه­ ی مهم ترین متغیرهای جریانی اقتصاد نظیر ارزش افزوده، مصرف واسطه­ و ستانده رشته فعالیت­ های اقتصادی در یک دوره معین از زمان است که از طریق آنها تصویر وضعیت اقتصادی کشور در آن دوره یا مقطع زمانی نشان داده می شود.

برای حفظ قابلیت مقایسه بین المللی، لازم است مجموعه­ ی متغیرهای فوق در قالب آمارهای سازگار و مبتنی بر تعاریف و مفاهیم، طبقه بندی، روش­ های محاسباتی و جداول استاندارد توافق شده­ ی بین المللی تهیه و تنظیم شود. در روش تهیه حساب­های ملی از سیستم بین المللی حساب­های ملی( SNA 1) تبعیت می­شود که آخرین ویرایش آن توسط بخش آمار سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان توسعه همکاری های اقتصادی و کمیسیون جوامع اروپایی تهیه و در سال 2008 توسط نهادهای فوق به تصویب رسیده است.

محققان،برنامه ­ریزان و کاربران دستگاه های اجرایی و ... با مراجعه به این نشریه از مقدار محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال 1390 ، سهم محصول ناخالص داخلی به تفکیک استان، میزان رشد سهم محصول ناخالص داخلی به تفکیک استان ، مقدار رشد GDP ، مقدار رشد ارزش افزوده و ... رشته فعالیت­های اقتصادی کل کشور به تفکیک استان و رتبه استان ها بر حسب سهم محصول ناخالص داخلی اطلاع حاصل می نمایند.

 

 


[1] The system of natlonal accounts (SNA)